Osnovna škola u Glumču radi u sklopu OŠ Petar Leković u Požegi i u njoj pohađaju đaci od 1 do 4 razreda, a dalje školovanje đaci nastavaljaju u Požegi.Osnivanje škole u glumačkoj opštiniNa osnivanje osnovne škole u Glumču počelo se ozbiljno raditi 25.juna 1895.godine. Toga dana Sud opštine glumačke dao je sledeće obrazloženje i predlog Odboru opštine: „Sud ovo opštinski uviđajući od prošlih godina kako se deca naša, iz ove opštine kojase školuju u požeškim školama mlogo muče, i mlogo osustvuju zbog izliva reke Skrapeža koji po nesreći češće puta izlivase, a proleći i jeseni svake godine uzaman teče razliven po skoro mesec dana, i naši đaci svojim izostankom povtoravaju, skoro svaki po dve godine jedan razred. II što je ova opština udaljena s vrh svog atara do škole požeške skoro tri sata, i tom daljinom i kad nismo opkoljeni vodom nemogu naša deca da na čas školski stignu, i tako im je uzalud prosveta. III kako ova opština broji preko 370 glava poreskih, a svake godine može dati preko 50 učenika I II i III razred, a aopet pošto imamo i novosazidanu kuću od tvrdog materijala mlogo veliku, a tako visoko zidanu koja odgovara za školu to je Sud mnenja da ovo predloži Odboru ovo opštinskom, da odbor donese svoju odluku i dalje uradi šta treba.“Odbor opštine se na dan 2.jula 1895. godine sastaje i donosi rešenje… „Dase predlog Suda ovog usvoji, kao vrlo važan i isti predložiti zboru ovo opštinskom te da i zbor done se svoju zborsku odluku.“ U toku narednih pet dana sačnjen je spisak lica koja odobravaju da se sagradi škola ili opštinska kuća upotrebi za školu, što je i zbor opštinski potvrdio potpisima 174 prisutna žitelja opštine glumačke. Sud opštineizvršio je i zakonsku formalnost overe potpisa „učesnika zbora“, odnosno potpisnika zborske odluke. Na dan 8.jula 1895. godine Sud opštine glumačke obraća se molbom ministru prosvete.Tadašnji ministar prosvete i crkvenih poslova Ljuba Kovačević već 15.jula 1895.godine obaveštava „Načelništvo“ okruga užičkog o primljenoj molbi Suda opštine glumačke „da zgradu građenu za opštinsku sudnicu za privremenu školu upotrebe“ pa preporučuje načelstvu „da odmah izašlje inidžira i lekara koji će ovu zgradu pregledati i o njoj mi svoj izveštaj podneti, zajedno s mišljenjem može li se ta zgrada za namenjenu u cel upotrebiti , ili ne.……Najzad, na dan 23.novembra 1895 . godine predsednik opštine glumačke obraća se neposredno ministru prosvete i crkvenih poslova i, ponavljajući Ministarstvu poznatu činjenicu da je komisija primila zgradu za školu, pita da li je postavljen „nastavnik“. Međutim, još 25.jula 1895.godine Velimir Perišić, učitelj škole orovičke, u srezu azbukovačkom, okruga podrinskog, uputio je Ministarstvu prosvete i crkvenih poslova molbu da bude premešten „u jedno od dalje navedenih mesta… varošicu Požega, Arilje ili selo Dobrinje“. Samo nekoliko dana kasnije za prmeštaj Perišića zauzima se kod ministra prosvete i crkvenih poslova požeški trgovac Mladen S. Peruničić. Njegovo pismo – molbu – Ministarstvo je primilo 6.avgusta 1895. godine i istoj naknadno priključilo novu molbu Perišića od 10.oktobra 1895. godine, kojom on traži premeštaj izričito u Glumač.S obzirom na takvo stanje stvari, odmah po prijemu telegrama od predsednika opštine glumačke, 23.novembra 1895.godine donosi rešenje P.Br. 11896 glasi: „G.Velimira Perišića, učitelja sva četiri razreda osnovne škole u Orovici Okruga podrinskog postavljam, po molbi , za učitelja osnovne škole u Glumču, Okruga užičkog s godišnjom platom od 800 dinara…

.“* Knjiga: Glumač, Otanj, Vranjani, stanovništvo i škola u 19. i prvoj polovini 20. veka, Titovo Užice 1985, Milivoje M.Vukićević